فسخ قرارداد

در تنظيم قراردادها بر حسب نوع معامله بايستى سعى شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پيش‌بينى گردد، در هر صورت بايستى شرايط فسخ، نحوه اطلاع از آن، جبران خسارات احتمالى و ميزان آن و در صورت لزوم مسؤوليت احتمالى هر يک از طرفين براى تأمين منافع طرف ديگر در قرارداد تصريح شود، تا از هر گونه ابهامى در نحوه فسخ و آثار آن پرهيز گردد

در تنظيم قراردادها بر حسب نوع معامله بايستى سعى شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پيش‌بينى گردد، در هر صورت بايستى شرايط فسخ، نحوه اطلاع از آن، جبران خسارات احتمالى و ميزان آن و در صورت لزوم مسؤوليت احتمالى هر يک از طرفين براى تأمين منافع طرف ديگر در قرارداد تصريح شود، تا از هر گونه ابهامى در نحوه فسخ و آثار آن پرهيز گردد