آئین نامه نحوه تعدیل و تثبیت اجاره بهای واحدهای مسکونی

آئین نامه نحوه تعدیل و تثبیت اجاره بهای واحدهای مسکونی

مادة ۱ ـ حداكثر مبلغ اجاره‌بهاي ماهانه واحد مسكوني نبايد ازده برابر مبلغ تعيين شده در قبض عوارض ساليانه نوسازي شهرداري‌آن ملك در اسفند ۱۳۶۲ (قبل از وضع بخشودگي و بدون محاسبه‌جريمه دير پرداخت‌) و با توجه به تبصرة ۲ اين ماده و مبالغ مندرج‌در ماده ۲ آئين‌نامه تجاوز نمايد.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه ساختمان‌، مشتمل بر چند واحد بوده‌لكن سند تفكيكي نداشته باشد و مبلغ عوارض نوسازي ساليانه‌براي كل ساختمان تعيين شده باشد مبلغ عوارض نوسازي به نسبت‌مساحت زيربناي اختصاصي واحدهاي مسكوني تقسيم و ملاك‌عمل قرار مي‌گيرد.
تبصره ۲ ـ در صورتي‌كه كف واحد مسكوني پايين‌تر از كف‌حياط يا محوطه اصلي باشد (زيرزمين‌) از مبلغ اجاره‌بهاي ماهانه‌مذكور در اين ماده ۱۵% كسر و براي طبقات بالاتر از هم كف درصورت داشتن آسانسور به ترتيب نيم درصد به ازاي هر طبقه به مبلغ‌مذكور افزوده مي‌شود.
مادة ۲ ـ در صورتي كه مورد اجاره داراي وسائل و تسهيلات زير باشدحداكثر تا مبالغ مندرج در اين ماده مي‌توان به اجاره‌بها اضافه نمود.
الف ـ تلفن مستقل ۲۰۰۰ ريال در ماه (در صورتي‌كه تلفن‌مشترك باشد مبلغ مذكور به نسبت تعداد مشتركين تقسيم مي‌شود).
ب ـ كولر ۵۰۰ ريال در ماه‌.
ج ـ استفاده از شبكه گازي شهري ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
د ـ پاركينگ اعم از مسقف يا غير آن ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
ه ـ حق استفاده از حياط يا محوطه مشترك ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
و ـ حمام با آب گرم ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
ز ـ واحد مسكوني‌به‌صورت‌خانه‌دربستي‌باشد۲۰۰۰ريال‌در ماه‌.
ماده ۳ ـ جهت تعيين اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني كه ا زپرداخت عوارض نوسازي معاف مي‌باشند همان مبلغي كه طبق‌سوابق‌وضوابط‌شهرداري‌محل‌درپرونده عوارض نوسازي مورد اجاره‌ضبط است به‌نحو مندرج در اين آئين‌نامه ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
ماده ۴ ـ در مواردي كه اطاقهاي يك واحد مسكوني به دو ياچند مستأجر اجاره داده مي‌شود اجاره‌بهاي متعلقه به هريك ازمستأجرين عبارت خواهد بود از تقسيم اجاره‌بهاي كل واحدمسكوني (مواد ۱ و ۲ آئين‌نامه‌) به نسبت سطح زيربناي اختصاصي‌مورد استفاده هر مستأجر.
تبصره ـ چنانچه از تسهيلات مندرج در ماده ۲ فقط بعضي ازمستأجرين موضوع اين ماده استفاده نمايند در اين‌صورت پرداخت‌مبلغ مربوطه فقط به‌عهده مستأجر يا مستأجرين منتفع بوده و دراحتساب اجاره‌بهاي متعلقه به ساير مستأجرين ارقام مذكور نبايدجزء اجاره‌بهاي كل واحد مسكوني به‌شمار آيد.
مادة ۵ ـ چنانچه مساحت عرصه از ۱۰۰۰ متر مربع و سه برابرمساحت اعيان تجاوز كند در اين‌صورت مال‌الاجاره ماهانه آن‌به‌شرح زير محاسبه مي‌شود.
مال‌الاجاره به دست آمد طبق مواد ۱ و ۲ آيين‌نامه * مساحت‌اعيان‌مساحت‌عرصه‌
مادة ۶ ـ چنانچه ميزان مال‌الاجاره قبلي ملك كمتر از مبلغ‌مال‌الاجاره حاصله از طريق اين آئين‌نامه باشد، فعلاً تا پايان سال‌جاري همان مال‌الاجاره قبلي ملاك عمل خواهد بود.
ماده ۷ ـ در صورتي‌كه در مدت اعتبار اين آئين‌نامه مبناي‌محاسبه عوارض نوسازي شهرداريها تغيير نمايد به‌هرحال ملاك‌محاسبه مال‌الاجاره موضوع اين آئين‌نامه تغيير نكرده و مبلغ مندرج‌در قبض عوارض نوسازي ساليانه اسفند ۱۳۶۲ مورد اجاره ملاك‌عمل خواهد بود.